• Deutsch
  • Deutsch
  • English
  • Français
DISCLAIMER
 

Algemeen

Omnibus-Trading, behoudt zich het recht voor enige en alle wijzigingen in deze Website naar eigen goedvinden te (laten) maken zonder de gebruiker hiervan in kennis te stellen. Omnibus-Trading behoudt zich naar eigen goedvinden het recht voor om iedereen te allen tijde toegang tot deze Website te weigeren. Omnibus-Trading kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving opzeggen indien volgens Omnibus-Trading naar eigen goedvinden de gebruiker niet voldoet aan enige van deze voorwaarden.

De overeenkomst zal geacht worden te zijn gesloten in ’s-Hertogenbosch en zal net als de rechten en plichten van partijen en ongeacht eventuele tegenstrijdige rechtsprincipes, onderhevig zijn aan Nederlands recht. De partijen stemmen voor de bepaling van een claim of tegenstrijdigheid tussen partijen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze overeenkomst in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Amsterdam

 

Gebruiker erkent dat er tussen gebruiker en Omnibus-Trading geen enkele joint venture, partnerschap,dienstverband, of agentrelatie bestaat of ontstaat tussen de gebruiker en Omnibus-Trading als gevolgvan deze overeenkomst of het gebruik van deze Website. Gebruiker dient zichzelf niet uit tegeven als vertegenwoordiger, agent of werknemer van Omnibus-Trading en aanvaardt dat Omnibus-Trading niet aansprakelijk is voor enige vertegenwoordiging, handeling of omissie van de gebruiker.

Op de uitvoering door Omnibus-Trading van deze overeenkomst zijn bestaande wetgeving en juridische processen van toepassing en niets uit deze overeenkomst doet afbreuk aan Omnibus-Trading’s recht verzoeken of eisen door wettelijk bevoegde instanties in te willigen met betrekking tot het gebruik van deze Website door gebruiker of informatie geleverd aan of vergaard door Omnibus-Trading met betrekking tot dergelijk gebruik.

 

Indien enig deel van deze overeenkomst krachtens de toepasselijke wetgeving niet geldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, waaronder, maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afstand van garantie en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet uitvoerbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijft de overeenkomstoverigens van kracht.

Deze overeenkomst omvat de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Omnibus-Trading met betrekking tot deze Website en de diensten die daaronder worden aangeboden en vervangt alle eerdere communicaties en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Omnibus-Trading met betrekking tot deze Website. De gedrukte versie van deze overeenkomst en van enige kennisgevingen in elektronische vorm is toelaatbaar in juridische of administratieve processen gebaseerd op, of met betrekking tot, deze overeenkomst in dezelfde mate en krachtens dezelfde Algemene Voorwaarden als zakelijke documenten en rapporten die op papier worden uitgegeven en onderhouden.

Samenvatting voorwaarden voor het gebruik van deze site

Het auteursrecht op de inhoud van deze Website is eigendom van Omnibus-Trading en/of haarlicentiehouders en/of haar leveranciers. Op het gebruik van deze Website zijn de hierin opgenomen beperkingen van toepassing.

Deze Website en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie of enige voorwaarden van enige soort, waaronder, maar niet beperkt tot, eventueel geïmpliceerde garanties of geïmpliceerde voorwaarden betreffende de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie of het feit dat deze informatie geen inbreuk maakt.

Door toegang tot deze Website te zoeken gaat u ermee akkoord dat Omnibus-Trading niet aansprakelijk gehouden kan worden voor enige directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de informatie en het materiaal op deze Website of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie op Internet middels koppelingen naar derden vanaf deze Website.

Omnibus-Trading respecteert de privacy van alle gebruikers van deze Website en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Op de gegevens die door Omnibus-Trading zijn ontvangen en/of verwerkt krachtens het gebruik van deze Website en gedurende de levering van de diensten, is Richtlijn 95/46/EC betreffende de bescherming van personen van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en de vrije uitwisseling van dergelijke gegevens, en de hieruit voortvloeiende toepasselijke wetgeving.

Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. De Rechtbank teAmsterdam is bevoegd. Door toegang en/of het gebruik van deze Website, wordt de gebruiker geacht akkoord te zijn gegaan met deze voorwaarden. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient hij of zij deze Website niet te gebruiken.

De informatie op deze Website is uitsluitend ter informatie over Omnibus-Trading, haar  partners en de diensten die zij bieden. De informatie is niet bedoeld voor de aankoop en/of verkoop van aandelen, obligaties en andere waardepapieren en dient niet te worden gebruikt als basis voor beleggingsbeslissingen.

Auteursrecht kennisgevingen

Deze website is eigendom van  en wordt ontwikkeld en beheerd door Omnibus-Trading. De auteursrechten op het materiaal in deze Website en enige Omnibus-Trading handels- en andere merken op dat materiaal is eigendom van Omnibus-Trading en/of haar licentienemers en/of haar leveranciers.

Geen enkel materiaal, informatie, software, producten of diensten uit deze Web mag wordengewijzigd, gekopieerd, afgebeeld, uitgevoerd, in licentie gegeven, gereproduceerd, gepubliceerd,geladen, gepost, verzonden, verkocht, of op een andere manier op enige wijze gedistribueerd, zonder schriftelijke toestemming van Omnibus-Trading. Het staat de gebruiker wel vrij een kopie van het materiaal op een enkele computer te laden voor het persoonlijk en niet-commerciële gebruik door de gebruiker alleen, mits gebruiker geen inbreuk maakt op de bijbehorende auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitsluiting van aansprakelijkheid In de informatie, software, producten en diensten die op deze Website worden gepubliceerd kunnen mogelijk technische onnauwkeurigheden of typefouten zitten. Er worden regelmatig wijzigingen in de hierin opgenomen informatie doorgevoerd. Het staat Omnibus-Trading en/of haar leveranciers vrij te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze Website aan te brengen

Omnibus-Trading en/of haar leveranciers geven geen garanties voor wat betreft de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten in deze Website voor welk doel dan ook. Alle dergelijke informatie, software, producten en diensten worden zoals hier gepresenteerd aangeboden, zonder enige garantie.

Omnibus-Trading en/of haar leveranciers doen hierbij afstand van enige en alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten, waaronder alle geïmpliceerde garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde doeleinde, aanspraak en het feit dat de informatie geen inbreuk maakt.

In geen geval is Omnibus-Trading en/of haar leveranciers aansprakelijk voor enige rechtstreekse, niet rechtstreekse, straf-, incidentele, speciale of gevolgschade voortvloeiende uit, of op de een of andere manier betrekking hebbende op, het gebruik van deze Website of voor het eventuele vertraagde of onmogelijke gebruik van deze Website, of voor enige informatie, software, producten, en diensten die middels deze Website zijn verkregen, of anderszins voortvloeiende uit het gebruik van deze Website, ofwel gebaseerd op het contract, onrechtmatige daad, strikteaansprakelijkheid of anderszins.

Het voorgaande is niet van toepassing in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Omnibus-Trading en/of haar leveranciers en/of in geval van schadevoortvloeiende uit dood of letsel. In geen enkel geval is Omnibus-Trading aansprakelijk voor enige schade in verband met informatie, software, producten of diensten die door haar leveranciers worden geboden of geleverd.

het geval dat enige beperking of bepaling in deze Algemene Voorwaarden om een of andere reden niet geldig wordt geacht en Omnibus-Trading en/of haar leveranciers aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade, dan is dergelijke aansprakelijkheid beperkt tot EURO 1.500 (duizend vijfhonderd Euro’s). De bovenstaande uitzonderingen en beperkingen zijn alleen van toepassing voor zover wettelijk toegestaan.

Koppelingen naar Websites van derden (externe links)

Deze Website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere Internet sites die door derden worden onderhouden. Omnbus-Trading heeft op geen enkele manier controle over enige informatie, producten of diensten op dergelijke sites van derden. Koppelingen en verwijzingen naar derden worden uitsluitend opgenomen voor het gemak van gebruikers en betekenen in geen enkel geval een onderschrijving door Omnibus-Trading en/of haar leveranciers.

Gebruiker is geheel alleen verantwoordelijk voor het gebruik van koppelingen en verwijzingen naar derden. Een derde die koppelingen naar deze Website wenst te maken, dient Omnibus-Trading hiervan eerst op de hoogte te stellen. Omnibus-Trading behoudt zich het recht voor toestemming voor dergelijke koppelingen naar deze Website te weigeren. Indien Omnibus-Trading echter toestemming voor dergelijke koppelingen geeft, is Omnibus-Trading op geen enkele wijze verplicht een wederzijdse koppeling naar de derde te maken.

Privacy

De naam, het adres en de betalingsinformatie (indien van toepassing) die de gebruiker via deze Website opgeeft, plus informatie betreffende de manier waarop de gebruiker deze Website gebruikt, wordt uitsluitend door Omnibus-Trading verwerkt of openbaar gemaakt als toegestaan krachtens de Algemene Leveringsvoorwaarden en voor zover deze binnen de aard en omvang en doel van de levering van dergelijke informatie vallen.

Op de gegevens die door Omnibus-Trading zijn ontvangen en/of verwerkt krachtens het gebruik van deze Website en gedurende de levering van de diensten is Richtlijn 95/46/EC betreffende de bescherming van personen van toepassing met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en de vrije uitwisseling van dergelijke gegevens, en de hieruit voortvloeiende toepasselijke wetgeving.

b>Vrijwaring

voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dient de gebruiker Omnibus-Trading en haar leveranciers te vrijwaren van en jegens enige en alle aansprakelijkheden, kosten (waaronder kosten voor rechtsbijstand) en schade die het gevolg zijn van claims voortvloeiende uit het gebruik door gebruiker van deze Website.

Aanpassing van deze voorwaarden

Omnibus-Trading behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van deze voorwaarden, die voortdurend ter beschikking van de gebruiker worden gesteld door ze in deze Website op te nemen. Het aanhoudende gebruik van deze Website volgend op dergelijke wijzigingen zal worden beschouwd als aanvaarding door de gebruiker van deze aanpassingen.

2017 Omnibus-Trading alle rechten voorbehouden

 
 
Beurzen
Autocar Expo, Lyon 
>>
Euro Bus Expo Birmingham 
>>
International Bus Expo Rimini 
>>
Persontrafik, Stockholm 
>>

Nieuws
De nieuwe SkyLite GT 
>>
 test
>>
ORION E, 17 PERSOONS. VOLLEDIG ELEKTRISCH VOLLEDIG LAGE VLOER .
>>
 DE NIEUWE PANORAMIQUE CABRIO XL OP MERCEDES 519 SPRINRER (907) BASIS
>>

Voorraad
30 pers. Sunrise Midi, op Iveco Daily 70C17 
>>
MB 519 Sprinter minibus, 17 pers- 
>>
SkyLite GT, 17 pers op MB 519 Sprinter basis 
>>
Sunrise, 34 pers.  schoolbus op Iveco Daily 65C17 Iveco chassis
>>
© 2020 Omnibus Trading - Disclaimer - Algemene voorwaarden